Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
09 Sierpień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Sesja Rady Sejmiku

Data: Pn. 11 Kwi, 2011 11:00

news365.pl


 


Ósma zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego odbędzie się 11.04.2011 r., o godz. 11.00. W porządku obrad informacja z prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz sprawozdania za ubiegły rok ? między innymi z wykonania planów finansowych w jednostkach organizacyjnych województwa oraz ze współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi.

Radni podejmą również decyzję m.in. w sprawie zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom lubuskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz udzielenia z budżetu województwa w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie obrad VIII zwyczajnej sesji Sejmiku.
Przyjęcie porządku obrad sesji.
Interpelacje i zapytania.
Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
Informacja na temat prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego.
Sprawozdanie z realizacji ?Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku?.
Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2010 r. w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Województwa Lubuskiego.
Sprawozdanie za 2010 rok z wykonania Uchwały Nr XXXVII/270/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Województwo Lubuskie.
Sprawozdanie z wykonania uchwał dot. umorzeń wierzytelności.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania Rocznego Planu Finansowego Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku za 2010 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Lubuskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2011 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., o czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego dla Dorosłych i Dzieci.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2011 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2011-2024.
Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
Sprawy różne.
Zamknięcie obrad VIII sesji Sejmiku.www.wimbp.zgora.pl


zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu