Plan pracy
Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów SBP
w województwie lubuskim
na 2007 r.

I. Sprawy organizacyjne

 1. Uaktualnienie kartoteki członków Stowarzyszenia w Oddziałach.
 2. Zorganizowanie przez Zarząd Okręgu spotkania z przewodniczącymi Zarządów Oddziałów i Kół (kwiecień).
 3. Zwołanie 2 zebrań Zarządu Okręgu: w kwietniu na temat wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, udziału w Tygodniu Bibliotek, organizacji konferencji „Komunikacja interpersonalna w bibliotece”, obchodów 90-lecia SBP, spraw wydawniczych; w grudniu – podsumowanie działalności w 2007 r. i przygotowanie planu pracy na 2008 r. Zwołanie 4 posiedzeń Prezydium Zarządu – sprawy bieżące i organizacyjne dot. planowanych działań.
 4. Występowanie o nadanie odznaczeń, nagród i wyróżnień przez Zarząd Okręgu oraz Zarządy Oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, w tym złożenie 7 wniosków o nadanie Krzyży Zasługi (3 na Srebrne Krzyże, 4 na Złote Krzyże).

II. Działalność szkoleniowa

 1. Zarząd Okręgu
  • Organizacja konferencji „Komunikacja interpersonalna w bibliotece”.
 2. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp.
  • Współudział w organizowaniu ogólnopolskiej konferencji bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (październik-listopad).
  • Wyjazd bibliotekarzy do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (III kw.).
 3. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
  • - Popularyzacja literatury i prasy fachowej wydanej przez Zarząd Główny SBP na szkoleniach w zielonogórskiej WiMBP i seminariach powiatowych.
  • Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. i BPMiG w Dębnie (kwiecień).
  • Wyjazd bibliotekarzy do bibliotek w Słupsku, Gdańsku i Gdyni (czerwiec).

III. Działalność popularyzatorska i integracyjna

 1. Zarząd Okręgu
  • Zorganizowanie w Zielonej Górze, przy współpracy WiMBP i zielonogórskiego Oddziału, wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja).
  • Włączenie się do organizacji wojewódzkiej uroczystości obchodów 90-lecia SBP w Gorzowie Wlkp. (czerwiec).
 2. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp.
  • Zorganizowanie plenerowego Dnia Bibliotekarza (maj).
  • Zorganizowanie obchodów 90-lecia SBP w Gorzowie Wlkp.
  • Wiosenny jednodniowy wyjazd do Dobiegniewa.
  • Udział w Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę.
  • Kontynuacja wspomnieniowych spotkań bibliotekarzy, mających na celu stworzenie kroniki bibliotekarstwa gorzowskiego.
  • Podtrzymanie tradycji Spotkań Wigilijnych członków Oddziału.
  • Uaktywnienie strony internetowej Oddziału gorzowskiego.
 3. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
  • Współudział w organizacji wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
  • Impreza plenerowa z okazji Dnia Bibliotekarza dla pracowników bibliotek południowej części woj. lubuskiego (maj).
  • Współudział w przygotowaniu inauguracji roku kulturalnooświatowego dla pracowników WiMBP, emerytów, rencistów, z udziałem władz samorządowych (wrzesień).
  • Współudział w przygotowaniu 60-lecia WiMBP w Zielonej Górze .
  • Zorganizowanie spotkania autorskiego, prelekcji lub wykładu.
  • Zorganizowanie wycieczki turystycznej do Irlandii (sierpień).
 4. Koła
  • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek: coroczne spotkanie bibliotekarzy różnych sieci w Kole w Krośnie Odrzańskim, organizacja obchodów miejskich w Żarach i gminnych w Bieniowie przez Koło w Bieniowie.
  • Publikacje: Koło w Krośnie Odrzańskim – przygotowanie artykułów o bibliotece do krośnieńskiego czasopisma „Most” i recenzji książek w „Tygodniku Powiatowym”; Koło przy Bibliotece Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego – publikowanie komunikatów informacyjnych z działalności Biblioteki w lokalnym „Miesięczniku Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego”.
  • Inne działania: Koło w Żaganiu – prowadzenie kroniki Koła, zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Kobiet; Koło w Bieniowie – zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy w Żarach.
 5. Zarządy Okręgu, Oddziałów i Kół biorą też udział w organizowanych przez biblioteki imprezach w ramach Tygodnia Bibliotek oraz uczestniczą w uroczystościach jubileuszowych i pożegnaniach odchodzących na emeryturę bibliotekarzy.

IV. Działalność interwencyjna

 1. Podejmowanie działań interwencyjnych stosownie do potrzeb.
 2. Udział przewodniczących Zarządów Okręgu i Oddziałów w komisjach konkursów na dyrektorów bibliotek.

V. Działalność wydawnicza

Wydanie przez Zarząd Okręgu, przy współpracy Zarządów Oddziałów, dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.

VI. Działalność na rzecz regionu, społeczności lokalnej, biblioteki

 1. Kontynuowanie zbiórki publicznej w formie „cegiełek” i zakup za pozyskane środki nowości książkowych do WiMBP i filii miejskich w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp. – realizują Zarządy Oddziałów.
 2. Rozpropagowanie sprzedaży „cegiełek” przez Koła w innych bibliotekach.
 3. Współorganizowanie przez Zarząd Okręgu konkursu „Czytaj, bo warto!” – WiMBP w Zielonej Górze.
 4. Konkursy: Koło w Gubinie – pomoc w opracowaniu scenariusza cyklicznego konkursu literackiego organizowanego w ramach „Wiosny nad Nysą; Koło w Bieniowie – pomoc w organizowaniu corocznego Gminnego Konkursu Recytatorskiego.
 5. Inne działania: Koło w Bieniowie – współorganizacja imprezy czytelniczej podczas dożynek.

VII. Sprawy finansowe

 1. Zarząd Okręgu pozyskuje pieniądze ze składek członkowskich ( 1 zł od każdego członka miesięcznie) – w 2007 r. przewiduje się wpływ ok. 4.000 zł.
  Dotacje: złożono wniosek na dofinansowanie finału wojewódzkiego konkursu „Czytaj, bo warto!” organizowanego w ramach akcji „Z walizką na książkach” - 5.500 zł oraz wniosek na dofinansowanie publikacji „Bibliotekarza Lubuskiego” – 2.050 zł. Planowane rozchody: wydanie „Bibliotekarza Lubuskiego” – 600 zł, współorganizacja finału konkursu „Czytaj, bo warto!” – 450 zł, organizacja wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – 1200 zł, wynajem środków transportu – 1000 zł, podróże służbowe 500 zł, opłaty bankowe (pomniejszone o połowę – zmiana taryfy) – 200 zł.
 2. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze pozyskane pieniądze ze składek członkowskich przeznaczy m.in. na seminaria wyjazdowe, honoraria za spotkania autorskie, organizację obchodów plenerowych Dnia Bibliotekarza, koszty związane z jubileuszami pracy bibliotekarzy, Świętem Zmarłych, spotkaniem noworocznym. Fundusze pozyskane ze sprzedaży „cegiełek” w całości przeznaczone zostaną na zakup nowości dla WiMBP w Zielonej Górze.
 3. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. fundusze pozyskane ze składek członkowskich przeznaczy m.in. na wyjazdy do Dobiegniewa i bibliotek warszawskich, w organizacji obchodów 90-lecia SBP w Gorzowie Wlkp., organizację plenerowego Dnia Bibliotekarza, upominki dla bibliotekarzy obchodzących jubileusze.
Maria Wasik
Przewodnicząca
Zarządu Okręgu SBP
w Zielonej Górze
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
Sprawozdanie za 2006 r.

I. Sprawy organizacyjne

 1. W okręgu lubuskim nie zmieniła się ilość oddziałów, są 2 oddziały – w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Bez zmian pozostaje ilość kół, jest ich 17.
 2. Zrzeszonych jest 323 członków, tj. o 2 mniej niż w 2005 r.
  1. Oddział w Gorzowie Wlkp.: 110 członków
  2. Oddział w Zielonej Górze: 213 członków
  3. Ilościowy podział członków:
   • z bibliotek naukowych: 34
   • ze szkół wyższych (poza bibliotekami): 1
   • z bibliotek publicznych: 238
   • z bibliotek pedagogicznych: 27
   • z bibliotek szkolnych: 14
   • członkowie z innych instytucji: 2
   • członkowie emeryci, renciści: 7
 1. Posiedzenia Zarządu Okręgu

  W 2006 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Okręgu, z udziałem przewodniczących Oddziałów, w tym 4 miały miejsce w WiMBP w Zielonej Górze, a jedno (20 grudnia) – w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Doraźnie odbywały się spotkania Zarządu związane z pracami organizacyjnymi. Ponadto przewodnicząca i sekretarz Zarządu wzięły udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału zielonogórskiego 24 stycznia, dot. m.in. oficjalnego poparcia rozbudowy WiMBP w Gorzowie Wlkp.

  • 22.02 - coroczne spotkanie Zarządu Okręgu, przewodniczących oddziałów i kół z całego województwa. Gościem była Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, która przedstawiła zamierzenia i plan pracy Zarządu Głównego oraz poszczególnych sekcji na całą kadencję i najbliższy rok, sprawy wydawnicze Stowarzyszenia, plany obchodów 90-lecia SBP. Przewodniczące Oddziałów przedstawiły sprawozdania pracy za 2005 r. oraz planowane działania na 2006 r.
  • 29.03 – Na spotkaniu przewodnicząca Zarządu M. Wasik przedstawiła relację z posiedzenia Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących Okręgów. Omówiono sprawy organizacyjne dot. spotkania Komisji Bibliotek Publicznych w zielonogórskiej WiMBP, planowanej konferencji „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece”, obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
  • 19.04 - odbyło się w Zielonej Górze spotkanie Zarządu Sekcji Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP oraz członków Zarządu Okręgu i przewodniczących Oddziałów. Inicjatorem spotkania była przewodnicząca Zarządu Okręgu Maria Wasik, wybrana wcześniej (21 marca 2006 r.) na przewodniczącą Sekcji Bibliotek Publicznych. Omówiono m.in. sprawy planowanego na październik I Forum Młodych Bibliotekarzy, funkcji bibliotek powiatowych, celowości zorganizowania konferencji na ten temat, interweniowania w Ministerstwie Kultury, u posłów, zaktywizowania starostów do tworzenia bibliotek powiatowych. Dyskutowano też o słabej działalności informacyjnej małych bibliotek, przygotowaniu psychologicznym bibliotekarzy do pracy z trudnym czytelnikiem. Po wspólnym spotkaniu odbyło się krótkie posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym ustalono szczegóły organizacyjne wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza.
  • 19.12 – Podsumowano działalność Zarządu Okręgu w 2006 r., porównano z planem na 2006 r. Przygotowano propozycje do planu działania Zarządu na 2007 r.
  • 20.12 – Posiedzenie Zarządu Okręgu z przewodniczącymi Oddziałów w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu uczestniczyli też: Maria Bobrowska – wicedyr. gorzowskiej WiMBP, Sławomir Jach – dyr. Biblioteki PWSZ oraz Roman Gawroniak – kanclerz uczelni. Po zwiedzeniu nowoczesnej Biblioteki uczelni przewodniczące Zarządów Oddziałów oraz Zarządu Okręgu przedstawiły najważniejsze zadania zrealizowane w mijającym roku oraz ustalono plany na rok 2007.
 1. Przy Oddziale gorzowskim 12 maja mszą świętą inauguracyjną rozpoczęło działalność Duszpasterstwo Bibliotekarzy. W założeniu organizatorów praca duszpasterska powinna skupiać się przede wszystkim na rozwoju życia chrześcijańskiego i formacji intelektualnej.
 2. Zarząd Okręgu zakupił dla wszystkich kół znowelizowany Statut SBP i Kodeks Etyki Bibliotekarzy, a także Regulamin Organizacyjny dla zarządów oddziałów.

II. Działalność szkoleniowa

 1. Zarząd Okręgu był współorganizatorem wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida 2 ogólnopolskich konferencji, które odbyły się w WiMBP w Zielonej Górze:
  • - „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece”, 28-29 września. Na konferencję uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wybrane referaty ukażą się w numerze 3/4 za 2006 r. kwartalnika pedagogiczno-terapeutycznego „Nasze Forum”.
  • - I Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Zrób karierę w bibliotece”, 5-6 października. Materiały pokonferencyjne ukażą się w 2007 r. Jedno z wystąpień – „Bibliotekarz a stereotypy” Beaty Kowalskiej i Dawida Kotlarka – zostało opublikowane w bibliotekarskim czasopiśmie elektronicznym EBIB.
 1. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu konferencjach ogólnopolskich i warsztatach związanych z działalnością bibliotek. Skarbnik Zarządu Okręgu, Beata Kowalska, wzięła udział w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym skarbników, zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Członkowie gorzowskiego Oddziału uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez SBP, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i WiMBP w Gorzowie Wlkp.
 3. Oddział zielonogórski zorganizował 28 kwietnia wyjazd szkoleniowy do Niemiec. Zapoznano się z pracą Biblioteki Uniwersyteckiej, Miejskiej i Regionalnej Biblioteki w Cottbus oraz Biblioteki Publicznej w Peitz.
 4. W dniach 15 – 18 czerwca zielonogórski Oddział zorganizował seminarium wyjazdowe do Warszawy. W programie ujęto wizytę w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Bibliotece Narodowej. Uczestnicy zwiedzili również Stare Miasto, Zamek Królewski i Łazienki. Obejrzeli też spektakl muzyczny w Teatrze Narodowym.
 5. Koło w Bieniowie było współorganizatorem konferencji ph. „Marketing wyzwaniem dla współczesnej biblioteki” w MBP w Żarach, 6 lutego. Ta sama konferencja odbyła się 7 lutego w Lubsku i 8 lutego w Żaganiu.
 6. Koło w Sulechowie włączyło się w organizowane 12 maja przez Bibliotekę Publiczną seminarium dla pracowników bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych. Tematem seminarium była współpraca bibliotek. Przy tej okazji odbyło się spotkanie autorskie z Januszem Koniuszem oraz otwarcie wystawy „Pomnik z serc”, poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II.

III. Działalność popularyzatorska i integracyjna

 1. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
  • 8 maja odbyła się wojewódzka uroczystość w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., gospodarzami były tamtejsza Biblioteka Wojewódzka i Zarząd Oddziału SBP. Zarząd Okręgu współuczestniczył finansowo, a także zorganizował dojazd na uroczystość bibliotekarzy z południowej części województwa. W drodze powrotnej bibliotekarze zwiedzili gorzowskie Muzeum Regionalne i Muzeum Grodu Santok.
  • 27 maja Zarząd Oddziału zielonogórskiego zorganizował plenerowy Dzień Bibliotekarza w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Uczestniczyli w nim licznie bibliotekarze z południowej części województwa. Hasłem przewodnim majówki była „II Olimpiada Bibliotekarzy”.
  • 27 maja Zarząd Oddziału gorzowskiego zorganizował plenerową imprezę z okazji Dnia Bibliotekarza w Garbiczu. Obchody bibliotekarskiego święta organizowały też w maju niektóre koła: w Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Szprotawie, Żaganiu.
 1. Jubileusze bibliotek i bibliotekarzy
  • 20 października przedstawiciele Zarządu Oddziału gorzowskiego uczestniczyli w uroczystych obchodach 60-lecia Biblioteki Publicznej w Dębnie.
  • Przedstawiciele zarządów oddziałów i kół uczestniczyli w uroczystościach jubileuszy pracy bibliotekarzy. Wykazy i terminy jubileuszy, przygotowywane przez członków Zarządów Oddziałów, publikowane są w obu numerach „Bibliotekarza Lubuskiego”.
  • Członkowie zielonogórskiego Zarządu Oddziału oraz Koła w Krośnie Odrzańskim wzięli udział w uroczystym pożegnaniu odchodzącej na emeryturę kol. Alicji Nawojskiej – dyr. BPMiG w Krośnie Odrz.
 1. Udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo
  • Oddziały i poszczególne Koła włączyły się w organizowane przez biblioteki publiczne imprezy przygotowywane na Tydzień Bibliotek.
  • Koło w Sulechowie włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 4 – 10 czerwca.
 1. Wycieczki
  • 3 czerwca Zarząd Oddziału gorzowskiego zorganizował wyjazd do Żagania, gdzie bibliotekarze, goszczeni przez koleżanki z Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwiedzili m.in. pałac książęcy z okalającym go parkiem, poaugustiańską bibliotekę klasztorną, przykościelną wieżę widokową oraz Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w dawnym Stalagu VIII C.
  • 17 czerwca członkowie gorzowskiego Oddziału wzięli udział w wycieczce rekreacyjnej do Santoka, którą zorganizowało Koło przy Bibliotece Pedagogicznej. Zwiedzono Muzeum Grodu Santok, XIX-wieczny kościół, tereny wokół wieży widokowej, przeprawiono się promem na drugi brzeg Warty, na teren dawnego, nieistniejącego już grodziska.
 1. Konkursy
  • Koło w Gubinie zorganizowało w ramach „Wiosny nad Nysą” konkurs literacki dla młodzieży szkół średnich nt „Henryk Sienkiewicz”. Koło współorganizowało także z BPMiG środowiskowy konkurs czytelniczy dla dzieci „Życie i twórczość Astrid Lindgren”.
  • Koło w Bieniowie, tradycyjnie już, współorganizowało Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Inne działania
  • We wrześniu Zarząd Okręgu współuczestniczył w inauguracji roku kulturalno-oświatowego, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, w WiMBP w Zielonej Górze.
  • W marcu, z inicjatywy Zarządu Okręgu, odbyło się w WiMBP w Zielonej Górze spotkanie bibliotekarzy z Michałem Jagiełłą, dyr. Biblioteki Narodowej, przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej

  • 6 października członkowie Oddziału gorzowskiego uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowoczesnej, bogato wyposażonej Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
  • 10 listopada członkowie Oddziału gorzowskiego zorganizowali w Bibliotece PWSZ „Wieczór wspomnień”. Było to spotkanie bibliotekarzy czynnych zawodowo i emerytowanych z różnych bibliotek gorzowskich. Podczas spotkania oglądano zdjęcia z różnych imprez bibliotekarskich i prywatnych, wspominano nieżyjących już bibliotekarzy. Postanowiono opracować kronikę gorzowskiego bibliotekarstwa.

  • Wystawy i przeglądy: Zarząd Oddziału zielonogórskiego objął patronatem Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy – 2006, organizowany w ramach Tygodnia Bibliotek przez Koło w Bieniowie i MBP w Żarach, zakończony wystawą w żarskiej Bibliotece w dn. 9-31 maja. Członkowie Koła w Gubinie włączyli się w przygotowanie wystawy publikacji niemieckojęzycznych, znajdujących się w BPMiG, w związku z imprezą "Miasto europejskie Gubin/Guben". Koło w Lubsku włączyło się w przygotowanie wystawy rysunku i malarstwa dzieci i młodzieży ph. "Impresje" w BPMiG.
  • Promocja książki: Koło w Lubsku włączyło się w promocję albumu „Przyroda gminy Lubsko”, będącej częścią projektu „Dążyć do ukazania piękna i użyteczności – turystyczne oznakowanie osobliwości przyrodniczych gminy Lubsko”.
  • Kiermasze: Koło w Bieniowie zorganizowało 27 sierpnia loterię dożynkową, z której dochody przeznaczono na zakup książek do gminnych bibliotek. Koło w Żaganiu podczas Jarmarku Michała zorganizowało Kiermasz Taniej Książki, na którym sprzedawano także cegiełki (sprzedawane ponadto przez cały rok). Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup nowości.
  • Imprezy okolicznościowe: Koło w Bieniowie zorganizowało liczne spotkania, zabawy literackie, festyny z okazji świąt okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, dożynki). Koło w Kożuchowie włączyło się w akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. W Szprotawie członkowie Koła włączyli się w organizację imprez dla dzieci: ferie z książką, Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia, Tradycje polskie w bibliotece – wieczór bożonarodzeniowy.
  • Kroniki: Oddział gorzowski poczynił przygotowania do opracowania kroniki gorzowskiego bibliotekarstwa. Koło w Żaganiu kontynuuje prowadzenie swojej kroniki.
  • Spotkania duszpasterskie w Oddziale gorzowskim: 9 września w Sanktuarium N.M.P. Królowej Polski w Rokitnie odbyła się msza św. w intencji środowiska bibliotekarskiego, w październiku odbyło się kolejne spotkanie bibliotekarzy poprzedzone mszą św., w listopadzie odbyła się msza św. w intencji zmarłych bibliotekarzy i pracowników bibliotek
  • Zarząd Oddziału zielonogórskiego wziął udział w uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę kol. Alicji Nawojskiej – dyrektora BPMiG w Krośnie Odrz.

Sprawozdanie
Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze
za 2007 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.