Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Zarząd Okręgu w Zielonej Górze
Sprawozdanie za 2006 r.

I. Sprawy organizacyjne

 1. W okręgu lubuskim nie zmieniła się ilość oddziałów, są 2 oddziały – w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Bez zmian pozostaje ilość kół, jest ich 17.
 2. Zrzeszonych jest 323 członków, tj. o 2 mniej niż w 2005 r.
  1. Oddział w Gorzowie Wlkp.: 110 członków
  2. Oddział w Zielonej Górze: 213 członków
  3. Ilościowy podział członków:
   • z bibliotek naukowych: 34
   • ze szkół wyższych (poza bibliotekami): 1
   • z bibliotek publicznych: 238
   • z bibliotek pedagogicznych: 27
   • z bibliotek szkolnych: 14
   • członkowie z innych instytucji: 2
   • członkowie emeryci, renciści: 7
 1. Posiedzenia Zarządu Okręgu

  W 2006 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Okręgu, z udziałem przewodniczących Oddziałów, w tym 4 miały miejsce w WiMBP w Zielonej Górze, a jedno (20 grudnia) – w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. Doraźnie odbywały się spotkania Zarządu związane z pracami organizacyjnymi. Ponadto przewodnicząca i sekretarz Zarządu wzięły udział w posiedzeniu Zarządu Oddziału zielonogórskiego 24 stycznia, dot. m.in. oficjalnego poparcia rozbudowy WiMBP w Gorzowie Wlkp.

  • 22.02 - coroczne spotkanie Zarządu Okręgu, przewodniczących oddziałów i kół z całego województwa. Gościem była Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego SBP, która przedstawiła zamierzenia i plan pracy Zarządu Głównego oraz poszczególnych sekcji na całą kadencję i najbliższy rok, sprawy wydawnicze Stowarzyszenia, plany obchodów 90-lecia SBP. Przewodniczące Oddziałów przedstawiły sprawozdania pracy za 2005 r. oraz planowane działania na 2006 r.
  • 29.03 – Na spotkaniu przewodnicząca Zarządu M. Wasik przedstawiła relację z posiedzenia Zarządu Głównego z udziałem przewodniczących Okręgów. Omówiono sprawy organizacyjne dot. spotkania Komisji Bibliotek Publicznych w zielonogórskiej WiMBP, planowanej konferencji „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece”, obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
  • 19.04 - odbyło się w Zielonej Górze spotkanie Zarządu Sekcji Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP oraz członków Zarządu Okręgu i przewodniczących Oddziałów. Inicjatorem spotkania była przewodnicząca Zarządu Okręgu Maria Wasik, wybrana wcześniej (21 marca 2006 r.) na przewodniczącą Sekcji Bibliotek Publicznych. Omówiono m.in. sprawy planowanego na październik I Forum Młodych Bibliotekarzy, funkcji bibliotek powiatowych, celowości zorganizowania konferencji na ten temat, interweniowania w Ministerstwie Kultury, u posłów, zaktywizowania starostów do tworzenia bibliotek powiatowych. Dyskutowano też o słabej działalności informacyjnej małych bibliotek, przygotowaniu psychologicznym bibliotekarzy do pracy z trudnym czytelnikiem. Po wspólnym spotkaniu odbyło się krótkie posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym ustalono szczegóły organizacyjne wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza.
  • 19.12 – Podsumowano działalność Zarządu Okręgu w 2006 r., porównano z planem na 2006 r. Przygotowano propozycje do planu działania Zarządu na 2007 r.
  • 20.12 – Posiedzenie Zarządu Okręgu z przewodniczącymi Oddziałów w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. W spotkaniu uczestniczyli też: Maria Bobrowska – wicedyr. gorzowskiej WiMBP, Sławomir Jach – dyr. Biblioteki PWSZ oraz Roman Gawroniak – kanclerz uczelni. Po zwiedzeniu nowoczesnej Biblioteki uczelni przewodniczące Zarządów Oddziałów oraz Zarządu Okręgu przedstawiły najważniejsze zadania zrealizowane w mijającym roku oraz ustalono plany na rok 2007.
 1. Przy Oddziale gorzowskim 12 maja mszą świętą inauguracyjną rozpoczęło działalność Duszpasterstwo Bibliotekarzy. W założeniu organizatorów praca duszpasterska powinna skupiać się przede wszystkim na rozwoju życia chrześcijańskiego i formacji intelektualnej.
 2. Zarząd Okręgu zakupił dla wszystkich kół znowelizowany Statut SBP i Kodeks Etyki Bibliotekarzy, a także Regulamin Organizacyjny dla zarządów oddziałów.

II. Działalność szkoleniowa

 1. Zarząd Okręgu był współorganizatorem wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. C. Norwida 2 ogólnopolskich konferencji, które odbyły się w WiMBP w Zielonej Górze:
  • - „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece”, 28-29 września. Na konferencję uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wybrane referaty ukażą się w numerze 3/4 za 2006 r. kwartalnika pedagogiczno-terapeutycznego „Nasze Forum”.
  • - I Forum Młodych Bibliotekarzy ph. „Zrób karierę w bibliotece”, 5-6 października. Materiały pokonferencyjne ukażą się w 2007 r. Jedno z wystąpień – „Bibliotekarz a stereotypy” Beaty Kowalskiej i Dawida Kotlarka – zostało opublikowane w bibliotekarskim czasopiśmie elektronicznym EBIB.
 1. Członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu konferencjach ogólnopolskich i warsztatach związanych z działalnością bibliotek. Skarbnik Zarządu Okręgu, Beata Kowalska, wzięła udział w spotkaniu konsultacyjno-szkoleniowym skarbników, zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.
 2. Członkowie gorzowskiego Oddziału uczestniczyli w konferencjach organizowanych przez SBP, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i WiMBP w Gorzowie Wlkp.
 3. Oddział zielonogórski zorganizował 28 kwietnia wyjazd szkoleniowy do Niemiec. Zapoznano się z pracą Biblioteki Uniwersyteckiej, Miejskiej i Regionalnej Biblioteki w Cottbus oraz Biblioteki Publicznej w Peitz.
 4. W dniach 15 – 18 czerwca zielonogórski Oddział zorganizował seminarium wyjazdowe do Warszawy. W programie ujęto wizytę w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Bibliotece Narodowej. Uczestnicy zwiedzili również Stare Miasto, Zamek Królewski i Łazienki. Obejrzeli też spektakl muzyczny w Teatrze Narodowym.
 5. Koło w Bieniowie było współorganizatorem konferencji ph. „Marketing wyzwaniem dla współczesnej biblioteki” w MBP w Żarach, 6 lutego. Ta sama konferencja odbyła się 7 lutego w Lubsku i 8 lutego w Żaganiu.
 6. Koło w Sulechowie włączyło się w organizowane 12 maja przez Bibliotekę Publiczną seminarium dla pracowników bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych. Tematem seminarium była współpraca bibliotek. Przy tej okazji odbyło się spotkanie autorskie z Januszem Koniuszem oraz otwarcie wystawy „Pomnik z serc”, poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II.

III. Działalność popularyzatorska i integracyjna

 1. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
  • 8 maja odbyła się wojewódzka uroczystość w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., gospodarzami były tamtejsza Biblioteka Wojewódzka i Zarząd Oddziału SBP. Zarząd Okręgu współuczestniczył finansowo, a także zorganizował dojazd na uroczystość bibliotekarzy z południowej części województwa. W drodze powrotnej bibliotekarze zwiedzili gorzowskie Muzeum Regionalne i Muzeum Grodu Santok.
  • 27 maja Zarząd Oddziału zielonogórskiego zorganizował plenerowy Dzień Bibliotekarza w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Drzonkowie koło Zielonej Góry. Uczestniczyli w nim licznie bibliotekarze z południowej części województwa. Hasłem przewodnim majówki była „II Olimpiada Bibliotekarzy”.
  • 27 maja Zarząd Oddziału gorzowskiego zorganizował plenerową imprezę z okazji Dnia Bibliotekarza w Garbiczu. Obchody bibliotekarskiego święta organizowały też w maju niektóre koła: w Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Szprotawie, Żaganiu.
 1. Jubileusze bibliotek i bibliotekarzy
  • 20 października przedstawiciele Zarządu Oddziału gorzowskiego uczestniczyli w uroczystych obchodach 60-lecia Biblioteki Publicznej w Dębnie.
  • Przedstawiciele zarządów oddziałów i kół uczestniczyli w uroczystościach jubileuszy pracy bibliotekarzy. Wykazy i terminy jubileuszy, przygotowywane przez członków Zarządów Oddziałów, publikowane są w obu numerach „Bibliotekarza Lubuskiego”.
  • Członkowie zielonogórskiego Zarządu Oddziału oraz Koła w Krośnie Odrzańskim wzięli udział w uroczystym pożegnaniu odchodzącej na emeryturę kol. Alicji Nawojskiej – dyr. BPMiG w Krośnie Odrz.
 1. Udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo
  • Oddziały i poszczególne Koła włączyły się w organizowane przez biblioteki publiczne imprezy przygotowywane na Tydzień Bibliotek.
  • Koło w Sulechowie włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 4 – 10 czerwca.
 1. Wycieczki
  • 3 czerwca Zarząd Oddziału gorzowskiego zorganizował wyjazd do Żagania, gdzie bibliotekarze, goszczeni przez koleżanki z Miejskiej Biblioteki Publicznej, zwiedzili m.in. pałac książęcy z okalającym go parkiem, poaugustiańską bibliotekę klasztorną, przykościelną wieżę widokową oraz Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w dawnym Stalagu VIII C.
  • 17 czerwca członkowie gorzowskiego Oddziału wzięli udział w wycieczce rekreacyjnej do Santoka, którą zorganizowało Koło przy Bibliotece Pedagogicznej. Zwiedzono Muzeum Grodu Santok, XIX-wieczny kościół, tereny wokół wieży widokowej, przeprawiono się promem na drugi brzeg Warty, na teren dawnego, nieistniejącego już grodziska.
 1. Konkursy
  • Koło w Gubinie zorganizowało w ramach „Wiosny nad Nysą” konkurs literacki dla młodzieży szkół średnich nt „Henryk Sienkiewicz”. Koło współorganizowało także z BPMiG środowiskowy konkurs czytelniczy dla dzieci „Życie i twórczość Astrid Lindgren”.
  • Koło w Bieniowie, tradycyjnie już, współorganizowało Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
 2. Inne działania
  • We wrześniu Zarząd Okręgu współuczestniczył w inauguracji roku kulturalno-oświatowego, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, w WiMBP w Zielonej Górze.
  • W marcu, z inicjatywy Zarządu Okręgu, odbyło się w WiMBP w Zielonej Górze spotkanie bibliotekarzy z Michałem Jagiełłą, dyr. Biblioteki Narodowej, przewodniczącym Krajowej Rady Bibliotecznej

  • 6 października członkowie Oddziału gorzowskiego uczestniczyli w oficjalnym otwarciu nowoczesnej, bogato wyposażonej Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp.
  • 10 listopada członkowie Oddziału gorzowskiego zorganizowali w Bibliotece PWSZ „Wieczór wspomnień”. Było to spotkanie bibliotekarzy czynnych zawodowo i emerytowanych z różnych bibliotek gorzowskich. Podczas spotkania oglądano zdjęcia z różnych imprez bibliotekarskich i prywatnych, wspominano nieżyjących już bibliotekarzy. Postanowiono opracować kronikę gorzowskiego bibliotekarstwa.

  • Wystawy i przeglądy: Zarząd Oddziału zielonogórskiego objął patronatem Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy – 2006, organizowany w ramach Tygodnia Bibliotek przez Koło w Bieniowie i MBP w Żarach, zakończony wystawą w żarskiej Bibliotece w dn. 9-31 maja. Członkowie Koła w Gubinie włączyli się w przygotowanie wystawy publikacji niemieckojęzycznych, znajdujących się w BPMiG, w związku z imprezą "Miasto europejskie Gubin/Guben". Koło w Lubsku włączyło się w przygotowanie wystawy rysunku i malarstwa dzieci i młodzieży ph. "Impresje" w BPMiG.
  • Promocja książki: Koło w Lubsku włączyło się w promocję albumu „Przyroda gminy Lubsko”, będącej częścią projektu „Dążyć do ukazania piękna i użyteczności – turystyczne oznakowanie osobliwości przyrodniczych gminy Lubsko”.
  • Kiermasze: Koło w Bieniowie zorganizowało 27 sierpnia loterię dożynkową, z której dochody przeznaczono na zakup książek do gminnych bibliotek. Koło w Żaganiu podczas Jarmarku Michała zorganizowało Kiermasz Taniej Książki, na którym sprzedawano także cegiełki (sprzedawane ponadto przez cały rok). Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup nowości.
  • Imprezy okolicznościowe: Koło w Bieniowie zorganizowało liczne spotkania, zabawy literackie, festyny z okazji świąt okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, dożynki). Koło w Kożuchowie włączyło się w akcję „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. W Szprotawie członkowie Koła włączyli się w organizację imprez dla dzieci: ferie z książką, Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia, Tradycje polskie w bibliotece – wieczór bożonarodzeniowy.
  • Kroniki: Oddział gorzowski poczynił przygotowania do opracowania kroniki gorzowskiego bibliotekarstwa. Koło w Żaganiu kontynuuje prowadzenie swojej kroniki.
  • Spotkania duszpasterskie w Oddziale gorzowskim: 9 września w Sanktuarium N.M.P. Królowej Polski w Rokitnie odbyła się msza św. w intencji środowiska bibliotekarskiego, w październiku odbyło się kolejne spotkanie bibliotekarzy poprzedzone mszą św., w listopadzie odbyła się msza św. w intencji zmarłych bibliotekarzy i pracowników bibliotek
  • Zarząd Oddziału zielonogórskiego wziął udział w uroczystości pożegnania odchodzącej na emeryturę kol. Alicji Nawojskiej – dyrektora BPMiG w Krośnie Odrz.

Sprawozdanie
Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze
za 2007 r.

Plan pracy
Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze
na 2008 r.

I Sprawy organizacyjne.
1. Ilość kół w okręgu lubuskim wynosi 18. W porównaniu z 2007 r. ilość ta zwiększyła się
o jedno Koło, które powołano przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze, jego członkowie należeli dotychczas do Koła przy zielonogórskiej WiMBP. Zrzeszonych jest 274 członków, tj. o 34 osoby mniej, niż w 2007 r. W obu Oddziałach
z końcem kadencji dokonano weryfikacji członków SBP – wiele osób nie płaciło składek
i zostały skreślone z listy.
Oddział w Gorzowie Wlkp.: 6 kół, 106 członków, w tym:
- biblioteki naukowe: 9
- biblioteki publiczne: 72
- biblioteki pedagogiczne: 17
- biblioteki szkolne: 6
- członkowie emeryci: 2
Oddział w Zielonej Górze: 12 kół, 168 członków, w tym:
- bibiblioteki naukowe: 10
- szkoły wyższe (poza bibliotekami): 1
- biblioteki publiczne: 125
- biblioteki pedagogiczne: 19
- biblioteki szkolne: 4
- inne instytucje: 3
- członkowie emeryci: 6
2. W 2008 r. odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Okręgu:
18.03 - zorganizowano w Zielonej Górze spotkanie Zarządu Okręgu, Sekcji Bibliotek Publicznych przy Zarządzie Głównym SBP oraz przewodniczących Zarządów Oddziałów
i Kół z całego województwa. Wiodącym tematem były biblioteki powiatowe: powoływanie i funkcje bibliotek, komputeryzacja, współpraca ze starostami. Dyskutowano też o aktualnej sytuacji sieci bibliotek pedagogicznych, konieczności opracowania standardów bibliotecznych, dopracowania wskaźników statystycznych uwzględniających komputeryzację bibliotek. Wiele uwagi poświęcono też bibliotekarstwu dziecięcemu, potrzebie zorganizowania konferencji i szkoleń na ten temat.

9.04 - omawiano sprawy związane z uroczystościami Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza
i Bibliotek, planowanymi konferencjami oraz przygotowaniem materiałów do pierwszego numeru „Bibliotekarza Lubuskiego”.
21.10 – ustalono zawartość drugiego numeru „Bibliotekarza Lubuskiego”, omawiano sprawy związane z rozliczaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na publikację.
12.12 – na spotkaniu z udziałem przewodniczących Zarządów Oddziałów podsumowano działalność Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze
w mijającym roku oraz omówiono wybory władz Stowarzyszenia w I kwartale 2009 r. Dyskutowano również o konkursach na dyrektorów bibliotek publicznych, m.in. szczególnym przypadku konkursu w Słubicach.
Na doraźnych spotkaniach Prezydium Zarządu w niepełnym składzie omawiano bieżące sprawy organizacyjne, wydawnicze, finansowe.

II Działalność szkoleniowa.
1. Zarząd Okręgu współuczestniczył w organizowaniu wojewódzkiej konferencji ph. „Biblioteki publiczne w erze cyfrowej”, Kalsk, 7-8 października. Na konferencji wygłosili referaty pracownicy Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz bibliotekarze zielonogórskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. C. Norwida.
Skarbnik Zarządu Okręgu Beata Kowalska oraz Justyna Hak uczestniczyły w warsztatach nt. „Opracowanie i plan wdrożenia strategii organizacji” w Lesznie k. Warszawy, 13-15 listopada.
2. Członkowie Oddziału w Gorzowie Wlkp. brali udział w konferencjach organizowanych przez organa SBP wszystkich szczebli, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i WiMBP
w Gorzowie Wlkp.:
- lokalnych konferencjach i spotkaniach,
- konferencji dla dyrektorów bibliotek publicznych północnej części
województwa lubuskiego w Gorzowie Wlkp.,
- spotkaniach komisji do spraw bibliografii regionalnej w Warszawie i w Rzeszowie,
- konferencjach metodycznych dla bibliotekarzy szkolnych.
3. Działalność szkoleniowa Oddziału w Zielonej Górze:
- Seminarium wyjazdowe do bibliotek Dzierżoniowa i Kłodzka, 11-15 czerwca. Zrealizowano także program turystyczny obejmujący zwiedzanie Kotliny Kłodzkiej, Gór Stołowych, Skalnego Miasta i najpiękniejszych zamków czeskich,
- Seminarium wyjazdowe do Gorzowa Wlkp. 22 października – wizyta w nowym gmachu WiMBP, spotkanie z członkami Koła SBP oraz zwiedzanie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Po południu bibliotekarze zwiedzali Muzeum Kultury Techniki Rolnej w Bogdańcu i oglądali pokaz wypieku chleba,
- Seminarium wyjazdowe do Żagania 24 października – wizyta w MBP oraz zwiedzanie zabytków miasta i Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych.
Podczas 6 powiatowych seminariów kol. Stanisława Bogalska prezentowała wydawnictwa SBP oraz omawiała sprawy stowarzyszeniowe.
a) Koło w Bieniowie we współpracy z MBP w Żarach zorganizowało konferencję metodyczną „Marketing we współczesnej bibliotece”, pod patronatem KUL - Katedry Ekonomii o Historii Myśli Ekonomicznej. Opiekunem naukowym był dr Paweł Marzec. Wykłady odbywały się w Żarach, Żaganiu i Lubsku.
b) Koło w Lubsku włączyło się do przygotowania konferencji ph. „Wizja Europy
i integracja europejska w nauczaniu Jana Pawła II”.

III Działalność popularyzatorska i integracyjna.
1. Dzień Bibliotekarza i Bibliotek:
a) Zarząd Okręgu współorganizował uroczystość Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza
8 maja w Gorzowie Wlkp., gospodarzami były tamtejsze Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Zarząd Oddziału SBP. Zarząd Okręgu współfinansował przygotowanie uroczystości oraz zorganizował przejazd autokarem do Gorzowa bibliotekarzy
z południowej części województwa. Uroczystość odbyła się w po raz pierwszy w nowym gmachu WiMBP i miała szczególą oprawę. Wzięło w niej udział wielu zaproszonych bibliotekarzy z różnych bibliotek całego województwa oraz przedstawicieli władz wojewódzkich i miejskich.
b) Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. 21 maja zorganizował Dzień Bibliotekarza
w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze zorganizował dla swoich członków imprezę 17 maja w Przylepie na terenie lotniska,
ph. „Bardzo Dziki Zachód”.
c) Obchody w Kołach:
- w Krośnie Odrzańskim w maju odbyło się tradycyjnie spotkanie bibliotekarzy różnych sieci, z udziałem emerytów,
- Koło w Sulechowie zorganizowało rejs po Odrze,
- Koło w Lubsku przygotowało wycieczkę turystyczną do Kudowy Zdroju.
2. Jubileusze bibliotek i bibliotekarzy.
a) Jubileusze bibliotek - 27 lutego przewodnicząca Zarządu Oddziału w Zielonej Górze uczestniczyła w uroczystościach 60-lecia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim.
b) Jubileusze bibliotekarzy – obchodzone są uroczyście we wszystkich Kołach, wykazy jubileuszy publikowane są w każdym numerze „Bibliotekarza Lubuskiego”. Ponadto Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. tradycyjnie przygotowuje jubilatom prezenty, wręczane na spotkaniu noworocznym.
3. Udział w ogólnopolskich akcjach promujących czytelnictwo.
Członkowie wszystkich kół w dniach 5-9 maja czynnie brali udział w obchodach
V Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”. Koła w Dębnie, Słubicach i Międzyrzeczu przygotowały wystawy plastyczne i fotograficzne o historii, dniu dzisiejszym i przyszłości bibliotek. W Kołach Oddziału gorzowskiego organizowane były również spotkania, na których młodzi czytelnicy opowiadali o swojej wizji współczesnej biblioteki. W Oddziale zielonogórskim członkowie Koła przy WiMBP włączyli się w zorganizowanie kiermaszu książek w Tygodniu Bibliotek. Żagańskie koło SBP,
w ramach Tygodnia Bibliotek, przygotowało konkursy plastyczne i literackie.
4. Wycieczki:
- 12 października Oddział gorzowski zrealizował wyjazd do Zielonej Góry. Grupę bibliotekarzy gościła w WiMBP dyr. M. Wasik, oprowadziła też po wystawie nt. Kresów Wschodnich. Tego samego dnia bibliotekarze zwiedzili Muzeum Etnograficzne w Ochli, świętowano tam Dzień Kukurydzy,
- Oddział w Zielonej Górze zorganizował w dn. 11-15 czerwca wycieczkę turystyczną
do Kotliny Kłodzkiej i Czech (zwiedzanie Skalnego Miasta i zamków), połączoną z seminarium wyjazdowym do bibliotek w Dzierżoniowie i Kłodzku (wymieniona w p. II. 3.),
- Koło w Lubsku zorganizowało wycieczkę do Kudowy Zdroju – w ramach Dnia Bibliotekarza (wymienione w p. II. 3.),
- Koło przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. zorganizowało
5 czerwca wycieczkę do Muzeum Kultury Techniki Rolnej w Bogdańcu.
5. Konkursy:
- W Bieniowie, tradycyjnie już, współorganizowano Gminny Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz cykliczny konkurs ph. Mały Talent,
- W Gubinie zorganizowano konkurs literacki dla młodzieży szkół średnich w ramach „Wiosny nad Nysą” („Życie i twórczość Zbigniewa Herberta”). Współorganizowano także środowiskowy konkurs czytelniczy dla dzieci ph „Bohaterowie książek E. Niziurskiego”,
- Żagańskie Koło zorganizowało konkursy plastyczny i literacki w ramach Tygodnia Bibliotek (wymienione w p. III. 1.).
6. Inne działania:
- Zarząd Okręgu był współorganizatorem spotkań autorskich z Krzysztofem Petkiem
23 września w bibliotekach w Świebodzinie, Ołoboku i Szczańcu. W kosztach partycypował Zarząd Województwa Lubuskiego, dofinansując honorarium autora.
- Oddział w Gorzowie Wlkp.- kontynuowano akcję sprzedaży „cegiełek”, całkowity dochód przeznaczono na zakup nowości wydawniczych do bibliotek,
- Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. - 26 marca odbyło się opóźnione, coroczne spotkanie bibliotekarzy z okazji rozpoczęcia nowego roku. Tradycyjnie prezentami uhonorowano bibliotekarzy obchodzących w 2007 r. jubileusze pracy, wręczono również medale
i odznaczenia osobom, które nie były obecne na spotkaniu z okazji 90-lecia SBP. Po części oficjalnej, z podziękowaniami i życzeniami, toczyły się rozmowy przy kawie i słodkościach,
- 6 listopada odwiedzili gorzowski Oddział bibliotekarze z Choszczna, goście zwiedzili nowy gmach WiMBP i odpoczęli w kawiarni „Pod Sową”, która mieści się w tym budynku,
- Swoją działalność kontynuowało w Gorzowie Wlkp.Duszpasterstwo Bibliotekarzy, w roku 2008 odbyło się 7 spotkań, podczas których wykłady miał ks. Witold Andrzejewski,
- Oddział w Zielonej Górze – kontynuowana była akcja sprzedaży „cegiełek” w WiMBP.
W 2008 r. zebrano 29 660 zł. Zgromadzone środki w całości przeznaczane są na zakup książek dla WiMBP i filii,
- 1 lutego przedstawiciele zielonogórskiego Zarządu Oddziału SBP uczestniczyli w otwarciu Filii w Mirostowicach Górnych (gm. Żary),
- Koło w Bieniowie przeprowadziło wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Żarach kolejny V Przegląd i przygotowało w Żarach wystawę „Pasje twórcze bibliotekarzy 2008”. W 2008 roku wystawa gościła także w Szczytnej, Bystrzycy Kłodzkiej, Lubsku i Żaganiu. W grudniu, z inicjatywy koła SBP, odbyło się gminne spotkanie opłatkowe z udziałem władz. 10 sierpnia bibliotekarze wzięli udział w obchodach Dnia św. Wawrzyńca i uczestniczyli w mszy w kaplicy na Śnieżce,
- Członkowie Koła w Dębnie i Międzyrzeczu brali czynny udział w imprezach związanych
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy,
- W Bibliotece w Kożuchowie, z inicjatywy Koła SBP, przygotowano stroiki świąteczne. Środki uzyskane z ich sprzedaży przeznaczono na zakup gier edukacyjnych dla Oddziału dla Dzieci. Członkowie SBP pilotują w Bibliotece akcję zbierania tzw. liptonek na wózek inwalidzki dla chorego dziecka z Bieszczad,
- Członkowie Koła w Sulechowie w marcu i październiku uczestniczyli w koncertach Filharmonii Zielonogórskiej,
- Koło w Szprotawie włączyło się w organizację festynu z okazji Dni Szprotawy,
- Koło w Żaganiu zorganizowało spotkania z żagańskimi literatami oraz ognisko
z czytelnikami. Zorganizowało również promocję książki „Białe kwiecie” 12-letniej uczennicy Urszuli Zakrzewskiej,
- Koło w Lubsku włączyło się do organizacji wielkiego finału II lubuskich spotkań pisarzy
z młodymi czytelnikami „Z książką na walizkach”.

IV Działalność interwencyjna.
1. Zarząd Okręgu - w 2008 r. nie podejmowano działań interwencyjnych, nie uczestniczono też w komisjach konkursów na dyrektorów bibliotek samorządowych.
2. W Oddziale gorzowskim nie było spraw wymagających interwencji.
3. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze wystosował pismo do związków zawodowych,
z podaniem do wiadomości Marszałka Województwa Lubuskiego, z protestem przeciwko występowaniu - w istotnych sprawach - w imieniu wszystkich pracowników WiMBP, bez konsultacji z nimi lub Zarządem Oddziału SBP, zrzeszającym ponad 50% pracowników
i stanowiących zdecydowanie większą grupę niż członkowie obu związków.

V Działalność wydawnicza.
1. Zarząd Okręgu – wydano dwa numery „Bibliotekarza Lubuskiego”, dofinansowane przez Urząd Marszałkowski. W numerze 1 zamieszczone zostały m.in. materiały statystyczne dot. czytelnictwa w południowej części woj. lubuskiego, opracowanie badań ankietowych nt. wykorzystania literatury regionalnej w bibliotekach publicznych południowej części woj. Lubuskiego, scenariusze imprez czytelniczych, relacje z działań bibliotek publicznych
i zielonogórskiej Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej. W numerze 2 zamieszczono artykuły o wypożyczaniu międzybibliotecznym, śląskich starodrukach i muzykaliach Zielonogórskiej Książnicy, a także wiele relacji z konferencji, seminariów i projektów realizowanych w bibliotekach.
2. Oddziały w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze przygotowały materiały (Kronika SBP
i jubileusze bibliotekarzy) do dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”. Koleżanki
z zielonogórskiego Oddziału, Anna Urbaniak , Joanna Wawryk, Wanda Stokłosa
i Aleksandra Kmiećkowiak, zamieściły tam również relacje z wyjazdów seminaryjnych. Kol. Anna Królewicz-Spętany z Oddziału gorzowskiego przygotowała artykuł „Rozbudowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.”, opublikowany w nr 7/8 „Bibliotekarza”.
3. Koło w Krośnie Odrzańskim współpracowało z lokalnymi czasopismami „Tygodnik Powiatowy” i „Most”, zamieszczając recenzje książek, które warto przeczytać.
VI Działalność na rzecz regionu.
1. Koła i Oddziały współpracowały z bibliotekami, przy których działają, a dodatkowo przy organizowaniu poszczególnych imprez z innymi instytucjami, np. Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie Wlkp., szkołami, instytucjami kulturalnymi.
2. Koło w Szprotawie nawiązało współpracę przy organizowaniu imprez z Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym oraz oddziałem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

VII Sprawy finansowe.
1. Zarząd Okręgu:
Łączne wpływy wyniosły w 2008 r. 6.868 zł. Wpływy ze składek wyniosły 2.784 zł, dotacje 2.400 zł, inne 684 zł. Firma Max Elektronik przekazała 1.000 zł na cele promocyjne. Wydatki wyniosły 7.859 zł, w tym na publikację „Bibliotekarza Lubuskiego” wydano 2.085,59 zł, 500 zł na organizację konferencji „Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej”, na spotkania autorskie z Krzysztofem Petkiem 1.752,85 zł, organizację uroczystości wojewódzkiej Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (łącznie z wynajmem autokaru) 2.168,85 zł. Pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, opłaty bankowe, kwiaty) wyniosły 1.352 zł.
2. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp.:
W 2008 r. wpływy ze składek wyniosły 4.131,70 zł. Wydatki: 4.004,54 zł, w tym 1.320 zł przekazano do Zarządu Okręgu, opłaty za autokar 873,80, opłaty bankowe 242,44 zl, inne opłaty (jubileusze, kwiaty, imprezy biblioteczne) 1568,30 zł. Ze sprzedaży „cegiełek” uzyskano 11.222 zł, całą kwotę wydano na nowości książkowe dla WiMBP.
3. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze:
W 2008 roku wpływy wyniosły 52.628,40 zł zł, z tego składki członkowskie
8.553,10 zł, 29.660,00 zł ze sprzedaży „cegiełek”. Wydatki wyniosły 36.374,36 zł,
z tego m.in. 1.464,00 zł przekazano do Zarządu Okręgu, wydatki związane z wynajęciem autokarów na wyjazdy wyniosły 5.548 zł, organizacja plenerowego Dnia Bibliotekarza 1.000 zł, druk „cegiełek” 829,60 zł. Zakupu książek dokonano na kwotę 21.152,45 zł.

Przewodnicząca ZO SBP w Zielonej Górze
Maria Wasik

Podkategorie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.