foto

WYNIKI KONKURSU

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im C. Norwida w Zielonej Górze oraz Dyskusyjne Kluby Książki informują,  że w konkursie fotograficznym WYKADROWANI nagrody główne  otrzymują:

1 w kategorii DKK dziecięcy: Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci w Bojadłach za zdjęcie pt „Czytamy w lot"
2. w kategorii DKK młodzieżowy: Dyskusyjny Klub Książki dla Młodzieży w Brzeźnicy
3. w kategorii DKK dorośli: nagrody nie przyznano

Przyznano także dwa wyróżnienia dla:

1. Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dzieci w Filii nr 2 w WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze za zdjęcie "DKK-żercy. Połykamy nie tylko książki, ale i babeczki!"

2. Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych w Szprotawie 

Zwycięzców prosimy o kontakt z koordynatorem wojewódzkim.

 

Bojadła  Brzeznica   F2  szprotawa
 Bojadła  Brzeźnica   Zielona Góra  Szprotawa

 

REGULAMIN KONKURSU

Regulamin konkursu "WYKADROWANI" na najciekawsze, najbardziej oryginalne, kreatywne i odstające charakter uczestników zdjęcie Dyskusyjnego Klubu Książki.

 

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Organizatorem konkursu pt. " WYKADROWANI ", zwanego dalej "Konkursem", są Dyskusyjne Kluby  Książki oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze  zwane dalej "Organizatorem"

Konkurs odbywać się będzie na terenie województwa lubuskiego w okresie od 2 do 31 maja 2016 na  zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

Poprzez „Uczestnika” Konkursu  rozumie się moderatora DKK, który zgłasza swój Klub do Konkursu.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest dla członków dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych Dyskusyjnych Klubów Książki
z południowej części województwa lubuskiego, które  spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

3. ZASADY KONKURSU

3.1.Konkurs ogłoszony zostanie przez Organizatora na stronie Internetowej www.wimbp.zgora.pl w okresie 2 do 30 maja 2016. Zdjęcia mogą być nadsyłane przez cały czas trwania konkursu do północy 30 maja 2016. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

3.2.Aby wziąć udział w Konkursie należy przesłać zdjęcie w formacie JPG, rozmiar min.600 pikseli krótszy bok na adres j.hak@wimbp.zgora.pl wraz z nazwą zdjęcia zawierają rodzaj klubu i nazwę miejscowości np. dzieci Szprotawa/dorośli Szprotawa/młodzież Szprotawa i opisem w dokumencie Word zawierającym pełną nazwę Biblioteki, adres, telefon kontaktowy, e-mai, imię i nazwisko moderatora DKK.

3.3.Dopuszczalna jest ingerencja komputerowa w wygląd zdjęć jedynie polegająca na: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru,  poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany  – opracowania, fotomontaż są  niedopuszczalne.

3.4.Do konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:

a)naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b)naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c)zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające  treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) zawierają wizerunki obiektów , będących znakami zastrzeżonymi w Przędzie Patentowym,

e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklama),

f) naruszają inne postanowienia zawarte w regulaminie konkursu.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w konkursie, oznacza  akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

Przystępujący do konkursu oświadczają, że nadesłane do Konkursu zdjęcia nie naruszają prawa ani prawem  chronionych dóbr i interesów osób trzecich, w szczególności praw osób trzecich na dobrach niematerialnych, oraz że  ponoszą wyłączną odpowiedzialność za niezgodność tego oświadczenia z prawdą.

Zgłoszenia które nie będą spełniały warunków opisanych w punkcie 3.2, 3.3 i 3.4, jak również zawierające zdjęcia  innego autorstwa, nie będą brały udziału w Konkursie.

3.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) materiały, które nie dotarły z przyczyn od niego niezależnych,

b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników,.

Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

4. NAGRODY

4.1.Wśród wszystkich uczestników, którzy przyślą prawidłowe zgłoszenie do Konkursu, jury wybierze łącznie 3 zdjęcia (po jednym najciekawszym zdjęciu z kategorii: dzieci, młodzież, dorośli). Nagrodzone Kluby otrzymają słodkie upominki
o wartości 100 PLN dla wszystkich członków DKK znajdujących się na zdjęciu. Zwycięski Klub dla dzieci zaproszony zostanie do udziału w Nocy Bibliotek organziaowej  przez Wojewódzką I Miejską biblioteką Publiczna im. C. Norwida
w Zbielonej Górze w dniu 4 czerwca 2016.

Najciekawsze zdjęcia zostaną opublikowane i podpisane danymi adresowymi DKK na stronie internetowej www.wimbp.zgora.pl ora www.instytutksiazki.pl na co uczestnicy przystępując do Konkursu wyrażają zgodę.

4.2. Organizator opublikuje na stronie www.wimbp.zgora.pl listę uczestników, którym przyznano prawo do nagród
w Konkursie albo inną informację dla uczestników Konkursu dotyczącą ogłoszenia jego wyników.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa  autorskie oraz prawa po krewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w  tym Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

5.2. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby moderator DKK jest zobowiązany uzyskać zgodę  tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę  na piśmie.

5.3. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie)  
w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w  zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości
i  zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub  formatu;

b) wprowadzenie do pamięci komputera;

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając

nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich

używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

e) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public  relations , promocji Organizatora;

f) inne przypadki rozpowszechniania zdjęć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań zdjęć,  w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również  wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

5.4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez  Uczestników zgody na prezentowanie  zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.

5.5. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5.6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie danych adresowych DKK,

5.7. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne  przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

5.8. Uczestnicy Konkursu dodatkowo zapewniają, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni  współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym  Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne  przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub,  odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu  wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw  autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnicy pokryją koszty i  zapłacą odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

5.9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo  do udzielenia sublicencji.

6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.wimbp.zgora.pl

6.2.Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e- mail j.hak@wimbp.zgora.pl

6.3.Złamanie ustaleń regulaminu Kon kursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa
w Konkursie.

6.4.Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno- marketingowych Organizatora.

Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.


 
Zadanie współfinansowane ze środków Instytutu Książki

zgoda rodziców WORD

zgoda rodziców PDF

zgoda dorośli WORD

zgoda dorośli PDF

 

 

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.