PLAKAT - EUROPEJSKIE PODRÓŻE NORWIDAZ okazji Roku Cypriana Norwida Biblioteka Obcojęzyczna zaprasza do uczestnictwa w quizie „Europejskie podróże Norwida” 24.03.2021-31.03.2021. Wśród poprawnych odpowiedzi na 10 pytań rozlosujemy 5 zestawów upominków ufundowanych przez Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct”. Wyniki i odpowiedzi na pytania ogłosimy 01.04.2021 na FB. Podróżujcie z Norwidem i z nami!

UWAGA! Termin przyjmowania zgłoszeń konkursowych wydłużony do 18 kwietnia!

 

Europejskie podróże Norwida - zestaw pytań:

1. W jakim celu przybył do Drezna?

2. Po jakim kraju podróżował Norwid, kiedy jego narzeczona, Kamila zerwała zaręczyny?

3. Jakie miasta Norwid zwiedzał we Włoszech oprócz Rzymu (wystarczy wymienić dwa)?

4. Szczyt jakiego włoskiego wulkanu został zdobyły przez Norwida?

5. Do jakiego miasta udał się Cyprian Norwid, kiedy został zmuszony do wyjazdu z Prus?

6. W jakim belgijskim mieście Norwid wykonał 5 rysunków, które znajdują się w zbiorach Biblioteki Norwida (przebywał tam na leczeniu w 1846 roku)?

7. Gdzie mieszkał Norwid w latach 1849-1852?

8. Uzupełnij zdanie Norwida:

Tylko ….. i parlamentarny system Europę dzisiejszą ocalić potrafią od upadku w antycywilizacyjny kataklizm.

9. W jakim angielskim mieście mieszkał Cyprian Norwid w 1854?

10. W 1868 Norwid został przyjęty do Société des Artistes Français. Co to za stowarzyszenie?

 

Warunki uczestnictwa:

- przesłanie odpowiedzi między 24.03.2021 a 31.03.2021 (do godz.24:00) wyłącznie na adres mailowy: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl

- nadesłanie odpowiedzi jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na publikację danych osób nagrodzonych

Regulamin uczestnictwa w Quizie:

1. Quiz organizowany jest Bibliotekę Obcojęzyczną, stanowiącą część Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze im. C. Norwida oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct”.

2. Termin przesyłania odpowiedzi to 31.03.2021 (do godz. 24:00).

3. Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia przesłane na adres: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl, zawierające: odpowiedzi, imię i nazwisko autora.

4. Wyniki ogłoszone zostaną 01. kwietnia 2021 na FB Biblioteki Wojewódzkiej.

5. Przesłanie odpowiedzi jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie danych osób nagrodzonych na Facebooku oraz akceptacją Regulaminu.

Klauzula o ochronie danych osobowych:

Przystępując do Konkursu uczestnik lub, w przypadku jego niepełnoletności, jego rodzice lub opiekunowie prawni, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Konkursu. Klauzula informacyjna dla uczestnika konkursu lub rodzica / opiekuna prawnego uczestnika. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu i jego rodziców / opiekunów prawnych oraz o przysługujących rodzicom / opiekunom prawnym prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych uczestnika, a w przypadku jego niepełnoletniości, jego rodziców /opiekunów prawnych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.

3. Dane osobowe uczestników oraz w przypadku niepełnoletniości czytelników, jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia,

4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika oraz w przypadku jego niepełnoletniości, jego rodziców/opiekunów prawnych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od uczestnika oraz w przypadku jego niepełnoletniości, rodzica / opiekuna prawnego.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.

7. Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych ucznia, prawo do ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnik lub rodzic / opiekun prawny niepełnoletniego uczestnika ma prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9. Podanie przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

10. Dane osobowe uczestnika, a w przypadku niepełnoletniości uczestnika, jego rodziców / opiekunów prawnych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.