czytnikCzytelnicy naszej Biblioteki mogą zabrać czytnik PocketBook do domu, zupełnie za darmo!

Można je wypożyczyć w mediatece Góra Mediów, mediatece Szklana Pułapka, a także w Lubuskim Laboratorium Książki. 

 

Regulamin
wypożyczania czytników książek typu „PocketBook"
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze


§ 1.

1. Osobami uprawnionymi do wypożyczania czytników są osoby pełnoletnie posiadające ważną kartę biblioteczną Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida (zwanej dalej Biblioteką).
2. Wypożyczający czytnik jest zobowiązany przed wypożyczeniem czytnika do aktualizacji wszelkich danych wskazanych w Karcie Zobowiązania Użytkownika Biblioteki, co jest konieczne do utrzymywania kontaktu pomiędzy Biblioteką a Użytkownikiem.
3. Warunkiem wypożyczenia czytnika jest pisemne potwierdzenie wypożyczenia podpisane przez Użytkownika lub jego prawnego opiekuna, w tym także potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść. Wzór pisemnego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wraz z Klauzulą informacyjną RODO, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Czytniki są dostępne dla Użytkowników w mediatece Góra Mediów (al. Wojska Polskiego 9), w mediatece Szklana Pułapka (ul. Wrocławska 12 A – Palmiarnia) oraz w Lubuskim Laboratorium Książki (ul. Makowa 12 – Jędrzychów).
2. Użytkownik ma prawo wypożyczyć czytnik na okres do 4 tygodni.
3. W razie jego niezwrócenia w terminie określonym w ust. 1, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty kary w wysokości 5 zł za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu.
4. Jeżeli Użytkownik pozostaje w zwłoce ze zwrotem czytnika przez okres ponad 4 tygodnie Biblioteka
ma prawo uznać, że czytnik został przez Użytkownika zagubiony lub zniszczony i obciążyć go ponad karę wskazaną w ust. 3 kosztami, o których mowa w ust. 5.
5. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia czytnika Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia powstałej z tego tytułu szkody poprzez:
1) przekazanie na rzecz Biblioteki urządzenia o takich samych, równoważnych lub wyższych parametrach, wraz z akcesoriami, zaakceptowanego przez Bibliotekę, albo
2) zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości urządzenia lub akcesoriów zgodnie z wartościami wskazanymi w Oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Użytkownik, który nie oddał urządzenia w terminie nie może ponownie wypożyczać czytnika.

§ 3.

1. Z chwilą wypożyczenia czytnika Użytkownik staje się za niego całkowicie odpowiedzialny i jest zobowiązany do zwrócenia go w oznaczonym terminie w takim stanie, w jakim został mu wypożyczony. Użytkownik obowiązany jest sprawdzić stan czytnika w chwili jego wypożyczenia,
a wszelkie stwierdzone wady zgłosić niezwłocznie pracownikowi agendy wypożyczającej, pod rygorem uznania, że Użytkownik nie zgłasza żadnych wad.
2. W wypadku uszkodzenia czytnika, Użytkownik ponosi koszty jego naprawy nieobjęte gwarancją producenta.

§ 4.

Czytelnik jest obowiązany zwrócić czytnik z taką samą zawartością pamięci jak w momencie wypożyczenia. Czytelnik nie ma prawa wgrywać do pamięci czytnika treści, co do których nie posiada odpowiednich licencji albo uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez Użytkowników.

§ 5.

1. Regulamin udostępnia się do wglądu poprzez wyłożenie lub wywieszenie w miejscu powszechnie dostępnym w agendach o których mowa w § 2 ust. 1 oraz na stronie internetowej Biblioteki www.wimbp.zgora.pl.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony :
1) w przypadku zmian właściwych przepisów prawnych,
2) w sytuacjach nadzwyczajnych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, w szczególności spowodowanych sytuacją epidemiologiczną,
3) zmian wartości cen i usług,
4) w każdym przypadku na korzyść Użytkownika.
3. Zmiany Regulaminu dokonuje się poprzez wywieszenie informacji o zmianach, w sposób określony w ust. 1 przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie licząc do dnia wejścia w życie planowanych zmian.

§ 6.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest właściwy rzeczowo sąd w Zielonej Górze.

Załącznik nr 1 - Wzór pisemnego oświadczenia
Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.