Dwa projekty opracowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz zielonogórski oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, otrzymały dotacje z budżetu Miasta Zielona Góra.
Jeden z nich dotyczy organizacji Konwersatoriów Bibliotekoznawczych, a drugi wymiany kulturalnej bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva. Na realizację pierwszego otrzymaliśmy 3 500 zł, natomiast drugi zostanie wsparty kwotą 11 000 zł.

Konwersatoria bibliotekoznawcze

Co roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przy udziale Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze zorganizuje kolejne edycje konwersatoriów bibliotekoznawczych.

Konwersatoria, zgodnie z definicją, są typem spotkań, w których dominuje dyskusja. Wiedza nie jest przekazywana jedynie na linii prowadzący – słuchacz, lecz jej zdobywanie następuje poprzez konwersacje, szukanie rozwiązań określonych problemów i wspólne dochodzenie do wniosków. Taka forma działań została zainicjowana w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w listopadzie 2011 roku. Spotkania pozwalają nie tylko na integrację środowisk naukowych i badawczych – bibliotekarskiego, uniwersyteckiego, instytucji kultury w Zielonej Górze, ale także na stworzenie odpowiednich warunków do kształtowania dyskursu wokół szeroko rozumianej kultury i bibliotekarstwa, naświetlenie wybranych problemów dotyczących bibliotekoznawstwa, prasoznawstwa, literaturoznawstwa nieznanych dotąd i szerzej nieopisywanych, promocja wiedzy
o bibliotekoznawstwie, prasoznawstwie, literaturoznawstwie w regionie, poszerzenie i popularyzacja najnowszej historii regionu. Konwersatoria służą  również refleksyjnemu poszerzaniu wiedzy i uzupełniają spektrum poznawcze środowiska naukowego i kulturotwórczego.

Tego rodzaju wykłady/prelekcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, w tym Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, bibliotekarzy z bibliotek południowej części województwa lubuskiego, studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego, uczniów szkół ponadpodstawowych z Zielonej Góry i mieszkańców zainteresowanych danym tematem.

Spotkania mają charakter otwarty. Wykłady odbywają się będą w Zielonogórskiej Książnicy, sala wykładowa im. G. Chmielewskiego, al. Wojska Polskiego 9. Poruszana podczas nich tematyka ma za zadanie uzupełnić wiadomości dotyczące szeroko pojętych zagadnień bibliotekoznawczych, prasoznawczych, literaturoznawczych oraz przyczynić się do przeprowadzenia dyskusji, podczas której głos będą mogli zabrać przedstawiciele instytucji kulturalnych i naukowych zajmujący się w/w zagadnieniem. Pozwoli to z pewnością na zakreślenie pełniejszego obrazu podjętej problematyki.

W trakcie tegorocznej edycji konwersatoriów bibliotekoznawczych wygłoszonych zostanie 5 referatów, w tym min.

prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki), Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami,

prof. zw. dr hab. Elżbieta Zybert (Uniwersytet Warszawski), Rola GLAM w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa, na przykładzie Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado, Argentyna,

Katarzyna Hryniewicka (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku), Literacki zwierzyniec (co czytać dzieciom).

Wykładowcy, daty i tematy spotkań podawane będą na bieżąco na stronie www Biblioteki Norwida i w mediach społecznościowych.

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze
otrzymał dofinansowanie na realizację Konwersatoriów bibliotekoznawczych w kwocie 3 500 zł
ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

logo miasta

 

 

 

Wymiana kulturna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva

Bibliotekarze są grupą zawodową otwartą na szkolenia i podnoszenie kompetencji w wielu dziedzinach, nie tylko bezpośrednio związanych z udostępnianiem zasobów, ale coraz częściej z innymi nowymi funkcjami dzisiejszej biblioteki, zwłaszcza wspierającymi realizację idei biblioteki jako „trzeciego miejsca”. Współczesny bibliotekarz to także animator kultury, trener-moderator, manager, animator, informatyk, regionalista, otwarty na oczekiwania użytkowników oraz nowe technologie. Ważne jest, by dzielić się dobrymi praktykami - także z bibliotekarzami z zagranicy. W tej inicjatywnie Bibliotekę Norwida wspiera Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze. Współpraca w poprzednich latach zaowocowała udanymi wymianami kulturalnymi z bibliotekami z miast partnerskich z Serbii Kraljewie i Słowacji. SBP w roku bieżącym otrzymała z Urzędu Miasta Zielonej Górze dofinansowanie w wysokości 11 000,00 zł na kontynuację wymiany kulturalnej między Zieloną Górą a Kraljewem (Serbia).

Ze względu na wspólne cele i zamierzenia w zakresie rozwoju bibliotekarstwa i podnoszenia kompetencji bibliotekarzy, środowiska bibliotekarskie z miast partnerskich są zainteresowane możliwością wymiany doświadczeń, uczeniem się od siebie, poznawaniem partnera i kontynuowania współpracy. Poprzez partnerstwo miast istnieje szansa nawiązania bezpośrednich i trwałych relacji z mieszkańcami miasta w zakresie szeroko rozumianej kultury. Ważna jest także promocja miast partnerskich i zaprezentowanie ich jako wyjątkowych miejsc, wartych odwiedzenia, poznania. Kultura nadaje się do tego idealnie.

Wymiana kulturna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva wpisuje się w cele statutowe organizacji zawodowych i bibliotek obu krajów. Wzajemne prezentacje i warsztaty zawodowe będą skierowane zwłaszcza do bibliotekarzy pracujących bezpośrednio  z czytelnikiem, odpowiadających za promocję instytucji i literatury regionalnej, wydawnictwa, kontakty
z literatami.

Realizacja zadania będzie polegać wyjazdach szkoleniowych bibliotekarzy z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze do Biblioteki im. Stefana Pierwszego Koronowanego w Kraljevie i odwrotnie.. Spotkania w formie warsztatów, prelekcji i wykładów służyć będą dzieleniu się dobrymi praktykami zawodowymi, wymianie doświadczeń i poglądów na temat roli współczesnej biblioteki oraz pozycji literatury, zwłaszcza regionalnej w zmieniającej się rzeczywistości. Zastanawiać też będziemy się wspólnie nad rolą bibliotekarza i autora we współczesnym świecie, rolą biblioteki w promocji literatury regionalnej. Wymieniać się będziemy doświadczeniami na temat pozycji biblioteki i szeroko rozumianej kultury „wyższej” w obu miastach. Poznanie warsztatu i warunków pracy partnera wpłynie także na podniesienie kompetencji zawodowych bibliotekarzy. Bibliotekarze z Serbii odwiedzą ważne dla Zielonej Góry miejsca - instytucje kultury, sportu, rekreacji, edukacji, w tym min., związane z kulturą winiarską.

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Zielonej Górze
otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn.
Wymiana kulturna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva w kwocie 11 000 zł
ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

logo miasta

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.