Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko: bibliotekarz w Dziale Udostępniania (mediateka „Szklana Pułapka").

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania:

 • minimum wykształcenie wyższe (licencjat) lub średnie i min. 5-letni staż pracy w bibliotece publicznej w tym min. 2 lat w pracy w udostępnianiu z dziećmi lub młodzieżą,
 • umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych ze szczególnym uwzględnienie dzieci i młodzieży,
 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy własnej,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki,
 • kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących.

Obowiązki:

 • czynności związane z udostępnianiem zbiorów - obsługa czytelników, prowadzenie dokumentacji biblioteki, udzielanie informacji,
 • organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących młodzież,
 • promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media, strona internetowa, Facebook).

Więcej informacji udziela kierownik Działu Udostępniania Marzena Wańtuch, tel: 68 45 32 632. Informacje o działalności działu można znaleźć na facebooku:

https://www.facebook.com/mediateka.zielonagora/

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV) oraz podpisane oświadczenie kandydata: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
 • kopie świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.

Dokumenty należy składać do 17.01.2020 r. w WiMBP, al. Wojska Polskiego 9, Zielona Góra (Sekretariat) z dopiskiem: nabór na stanowisko bibliotekarza w mediatece „Szklana Pułapka".

Klauzule informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917), oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.