Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko:
specjalista ds. pracowniczych


Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania:

 • min.5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • bardzo dobra znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, inicjatywa, otwartość na zmiany,
 • mile widziana znajomość obsługi programu PROBIT Kadry i Płace.

Obowiązki:

 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowywanie i sporządzanie list płac,
 • wystawianie wymaganych przepisami dokumentów i zaświadczeń dla pracowników,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy,
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik,
 • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS, PFRON, GUS,
 • monitorowanie terminów badań lekarskich, szkoleń BHP,
 • ustalanie uprawnień urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych,
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań przydzielonych do realizacji.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe i staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
 • podpisane oświadczenie kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko specjalista ds. pracowniczych".

Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2019 r. w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (sekretariat) z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalista ds. pracowniczych.
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Klauzule informacyjna dla kandydatów do pracy
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 6841140 00.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917), oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.