Szanowni Państwo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

oraz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

zapraszają do składania tekstów do księgi pamiątkowej

dedykowanej Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi

w związku z Jubileuszem osiemdziesiątych urodzin Pana Profesora dr. hab. Franciszka Pilarczyka, który będziemy obchodzić we wrześniu 2019 roku, opracowywana jest Księga Jubileuszowa dedykowana Jubilatowi.

Prof. dr hab. Franciszek Pilarczyk - bibliolog i historyk książki. W latach 1972-1991 i 1995-1998 pełnił funkcję dyrektora Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W okresie 1975-1986 kierował Zakładem Bibliotekoznawstwa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Autor wielu publikacji naukowych, poruszających problematykę ikonografii i emblematyki staropolskiej, związków słowa i obrazu w dawnej książce oraz dziejów książki i bibliotek północnego Śląska. Obecnie jest profesorem Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Profesor Franciszek Pilarczyk przez dziesięciolecia był obecny w kształtowaniu tożsamości naukowej wielu badaczy. Mamy nadzieję, że swoimi artykułami pomogą nam Państwo ukazać szerokie spektrum własnej przestrzeni dociekań naukowych, by uhonorować Człowieka, który towarzyszył Państwu na różnych etapach rozwoju intelektualnego.

Prosimy o składanie artykułów, które nie były wcześniej publikowane ani nie zostały złożone do redakcji innych przedsięwzięć wydawniczych. Termin zbierania materiałów upływa 30 sierpnia 2019 roku. Informujemy także, iż wydanie powyższego tomu jest planowane do końca 2019 roku.

Z przyczyn technicznych zgłoszone artykuły muszą spełniać następujące warunki:

1. Teksty prosimy dostarczyć w wersji elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej lub na płycie CD) do: dra Przemysława Bartkowiaka, dra Dawida Kotlarka

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra,

tel. 68 45-32-618, 68 45-32-619

e-mail: p.bartkowiak@biblioteka.zgora.pl, d.kotlarek@wimbp.zgora.pl,

2. Tekst artykułu nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu z ilustracjami (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12; odstęp: 1,5; margines 2,5).

3. Do tekstu prosimy dołączyć ok. ½ strony streszczenia (ok. 1000 znaków wraz ze spacjami), bibliografię w układzie alfabetycznym, słowa kluczowe (key words) oraz krótki biogram autora.

4. Ewentualne materiały ilustracyjne (zdjęcia, mapy itp.) powinny być zapisane w odrębnych plikach graficznych. W tekście właściwym prosimy zaznaczyć jedynie ich położenie.

5. Przypisy powinny być umieszczane na stronie z tekstem, do którego się odnoszą, a nie na końcu artykułu, należy w nich stosować wyłącznie łacińskie skróty (ibidem, op. cit.). Pierwsze odwołanie do danej publikacji musi zawierać pełen opis bibliograficzny, tj. następujące elementy: inicjał imienia
i nazwisko autora (lub autorów), tytuł i podtytuł dzieła, miejsce i rok wydania.

Prosimy o sporządzenie przypisów według następujących wzorców:

• Książka

A. Buck, Czasopisma literackie młodych 1944-1971. Szkice, Zielona Góra 1992, s. 10.

• Artykuł w pracy zbiorowej

P. Bartkowiak, Proces oczyszczania księgozbiorów na Środkowym Nadodrzu w okresie stalinowskim (1948-1956), [w:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, red. nauk.
P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2008, s. 118.

• Artykuł w czasopiśmie

D. Kotlarek, Książka i jej twórcy w historii dwóch kultur na Środkowym Nadodrzu, „Pro Libris” 2005, nr 2, s. 91.

• Artykuł w wersji elektronicznej

J. Wawryk, Netgeneracja, literatura i bibliotekarz, „Bibliotekarz Lubuski” 2011, nr 1, dostęp: http://www.bibliotekarzlubuski.pl/images/stories/pedeefy/bl31_net.pdf [odczyt: 18 stycznia 2012].  

Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania korekt w nadesłanych tekstach i skrótów, jeśli ich objętość łącznie z ilustracjami będzie przekraczać 22 strony. Ponadto zastrzegają sobie prawo wyboru proponowanych tematów oraz możliwość odrzucenia artykułów, które nie spełnią wymogów redakcyjnych oraz nie zostaną zaakceptowane przez recenzentów.

W tomie przewidziana jest też Tabula Gratulatoria. Jeśli chciałby Pan/Pani dołączyć swe nazwisko do listy gratulacyjnej, przekazując tym samym Jubilatowi wyrazy swej życzliwości, będziemy wdzięczni za przesłanie odpowiedzi (oraz podanie obok swojego nazwiska odpowiedniego tytułu
i stopnia naukowego, a także afiliacji).

Informujemy również, że powyższa publikacja zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej
w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania tekstów.

                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                            dr Andrzej Buck

                                                                           Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.